Půjčovna elektrokol

U nás je možné si zapůjčit a nechat dovézt elektrokola.

Všeobecné podmínky

A. Výpůjční řád

1. Tento výpůjční řád je vydaný dle ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. firmou APbike s.r.o., IČ 09673806 se sídlem Veselí nad Lužnicí, Ak. Bydžovského 441, PSČ 39181 jako provozovatelem půjčovny elektrokol.

2. Tento výpůjční řád upravuje práva a povinnosti fa APbike (pronajímatele) na straně jedné a nájemce (dále jen “nájemce”) na straně druhé ze smlouvy o nájmu movitých věcí, které jsou vybaveny v souladu s vyhláškou MDČR č.341/2014 Sb., příloha č. 12, která provádí zákon č.361/2000 Sb. a jsou schválené pro provoz na pozemních komunikacích (dale jen “předmět nájmu”) uzavřené dle ust. § 2201 a násl. NOZ.

3. Závazkový vztah mezi smluvními stranami vzniká uzavřením písemné smlouvy o nájmu movité věci (dále jen “Smlouva”) a řídí se ustanoveními Smlouvy, tohoto Výpůjčního řádu, platným ceníkem pronajímatele a platnými právními předpisy České republiky, zejmána NOZ.

4. Předmět nájmu zůstává po celou dobu nájmu ve vlastnictví pronajímatele.

B. Pronájem a požadované doklady pro fyzickou osobu

1. Platné osobní doklady s fotografií, kdy jeden z nich musí být občanský průkaz nebo pas a druhý doklad např. řidičský průkaz.

2. Nájemce může být pouze osoba starší 18 let.

3. Nájemce složí při podpisu Smlouvy v hotovosti vratnou kauci ve výši 1.000,-Kč za každý vypůjčený předmět nájmu (dále jen “kauce”).

4. Kauce bude vrácena nájemci v plné výši zpět oproti vrácení předmětu nájmu. Nájemce však výslovně souhlasí s tím, že je pronajímatel oprávněn započíst si proti kauci veškeré své pohledávky vůči nájemci vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu nájmu ze strany nájemce (uživatele), zejména z titulu poškození, zničení či odcizení předmětu nájmu či jeho příslušenství a dále případné náklady na výjezd pronajímatele do určeného místa z důvodů na straně nájemce (defekt, vybitá baterie, poškozený či nepojízdný předmět nájmu). V takovém případě kauce nájemci vrácena nebude, případně mu bude vrácena jen její odpovídající část. Započtením svých pohledávek vůči nájemci proti kauci neztrácí pronajímatel právo domáhat se vůči nájemci náhrady veškeré újmy, která nebude kryta kaucí.

5. Nájemce uhradí při podpisu Smlouvy nájemné ve výši stanovené dle platného Ceníku pronajímatele, a to oproti vystavení příslušného účetního dokladu.

6. Nájemce je oprávněn pronajmout si na základě jedné Smlouvy více kusů movitých věcí s tím, že jejich uživatelem bude následně třetí osoba v rodinném či příbuzenském poměru k nájemci.

7. Za veškeré škody způsobené na předmětu nájmu nebo v souvislosti s jejím provozem ze strany uživatele odpovídá nájemce, který uzavřel Smlouvu na příslušný předmět nájmu, a to v rozsahu dle platných právních předpisů a této smlouvy jako by škodu způsobil sám.

8. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, která jeví známky požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek a nebo je u ní důvodná obava, že by při jízdě na předmětu nájmu mohla způsobit škodu na zdraví či majetku sobě nebo třetím osobám, či ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu.

C. Rezervace a platba

1. Vybrané elektrokolo si může nájemce rezervovat na uvedený termín a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím emailu, resp. emailové adresy uvedené na webových stránkách. Rezervace je považována za platnou, je-li zájemci ze strany pronajímatele potvrzena telefonicky nebo emailem. Bez potvrzení nelze garantovat dostupnost vybraného elektrokola.

D. Převzetí předmětu nájmu a doba nájmu

1. Při podpisu smlouvy předá pronajímatel nájemci předmět nájmu včetně vybavení potřebného k užívání předmětu nájmu a seznámí nájemce s obsluhou a s principy jizdy na předmětu nájmu.

2. Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět nájmu v odpovídajícím technickém stavu s plně nabitou baterií.

3. Nájemce je povinen předmět nájmu při jeho převzetí prohlédnout a seznámit se s jeho technickým stavem, obsluhou. Případná drobná zjevná poškození předmětu nájmu nemající vliv na jeho provozuschopnost zaznamenají smluvní strany do smlouvy. Za poškození, která nebudou ve smlouvě uvedena a budou shledána při vrácení předmětu nájmu, nese plnou odpovědnost nájemce.

4. Nájemce je povinen seznámit se při uzavření smlouvy s výpůjčním řádem a s pokyny pronajímatele pro užívání elektrokola a v plném rozsahu je dodržovat po celou dobu nájmu.Podpisem smlouvy nájemce prohlašuje, že převzatý předmět nájmu je bez zjevných závad a nedostatků, v odpovídajícím technickém stavu, že ovládá jeho řízení a obsluhu a že se podrobně seznámil s obsahem smlouvy a těmito podmímkami, který se zavazuje dodržovat. Na pozdější připomínky či reklamace nebude brán ze strany pronajímatele zřetel. Pronajímatel při uzavírání smlouvy žádným způsobem nezkoumá zdravotní stav, kondici ani řidičské schopnosti nájemce (uživatele). Uzavřením smlouvy nájemce potvrzuje, že jeho zdravotní stav, kondice a řidičské schopnosti mu plně umožňují jízdu na předmětu nájmu a bere na vědomí, že v případě, že tomu tak není, nese veškeré s tím spojené důsledky jen on sám.

5. Předmět nájmu se půjčuje vždy na konkrétní počet kalendářních dní, bez ohledu na to, v jakou hodinu si nájemce předmět nájmu v daný den převezme.

6. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu po uplynutí stanoveného počtu kalendářních dnů v době, která bude dohodnuta při vydání předmětu nájmu a bude uvedena ve smlouvě do daného výdejního místa pronajímatele (pokud nebude dohodnuto jinak). (Příklad : je-li předmět nájmu pronajat na 1 den, od 08.00 do 18.00 a nájemce si předmět nájmu převezme v 09.00, je povinen jej vrátit nejpozději v 18.00).

7. Vrácení předmětu nájmu provede nájemce tak, že jej předá ve stavu, v jakém jej převzal, očištěný od hrubých nečistot pronajímateli v určené době, ve stanoveném výdejním místě, kde pronajímatel provede kontrolu stavu předmětu nájmu. Smluvní strany pak dobu vrácení předmětu nájmu a případné škody způsobené na předmětu nájmu zaznamenají do protokolu o vrácení předmětu nájmu, který je součástí smlouvy a bude následně řešeno.

8. Nevrátí-li nájemce předmět nájmu ve stanovené lhůtě, má pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši denního nájemného za každý započatý den prodlení. V případě prodlení delším, než 3 dny, bez odpovídajícího zdůvodnění ze strany nájemce, bude podáno ze strany pronajímatele trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu.

9. Při předčasném vrácení předmětu nájmu (např. při náhlé změně počasí nebo z vlastního rozhodnutí nájemce) nemá nájemce nárok na vrácení nájemného ani jeho části.

10. V případě poškození předmětu nájmu uhradí nájemce při jeho vrácení v hotovosti v plné výši veškeré škody, které na něm způsobil po dobu nájmu. V případě, že nebude možné výši škody určit na místě nebo nebude mít nájemce při sobě dostatek finančních prostředků, uhradí tyto škody na základě faktury, kterou mu pronajímatel zašle na adresu uvedenou ve smlouvě, a to ve lhůtě splatnosti faktury, která činí 14 dní. Pokud bude charakter poškození předmětu nájmu takového rázu, že se stane nepojízdným nebo nezpůsobilým k dalšímu pronájmu, neboť bude vyžadována jeho rozsáhlejší oprava nebo objednání nového náhradního dílu, je nájemce vedle skutečně způsobené škody povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

11. V případě ztráty klíčku,od předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč. V případě ztráty zámku je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč.

12. V případě odcizení předmětu nájmu nebo jeho totálním zničení, je nájemce povinen dostavit se neprodleně do výdejního místa a uhradit pronajímateli plnou pořizovací cenu odcizeného/zničeného předmětu nájmu, a to na místě v hotovosti nebo po dohodě s pronajímatelem na základě faktury, kterou mu pronajímatel zašle na adresu uvedenou ve Smlouvě, a to ve lhůtě splatnosti faktury, která činí 14 dní.

Smluvní pokutu hradí nájemce na místě, při vrácení předmětu nájmu. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody ani na její výši.

E. Pravidla používání elektrokol a povinnosti nájemce

1. Převzetím předmětu nájmu přebírá nájemce plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na předmětu nájmu, pokud k nim dojde, od převzetí předmětu nájmu nájemcem do vrácení předmětu nájmu pronajímateli, a to jakkoli tedy i bez zavinění nájemce, výjma případů, kdy ke škodě dojde zjevně pouze vinou pronajímatele.

2. Předmět nájmu je určen pro převoz pouze jedné osoby do max. hmotnosti 120kg. Vyjímku tvoří kolo nebo elektrokolo s vozíkem nebo sedačkou pro děti.

3. Nájemce není oprávněn přepravovat na elektrokole zvířata ani náklad o hmotnosti nad 10kg či náklad nadměrných rozměrů.

4. Nájemce bere na vědomí, že jízda na předmětu nájmu je uskutečňována na jeho vlastní nebezpečí. Pronajímatel tedy nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou užíváním předmětu nájmu nebo v souvislosti s ním nájemcem nebo třetí osobou na zdraví nebo majetku nájemce, pronajímatele nebo třetích osob.

5. Při jízdě na předmětu nájmu je doporučeno mít vlastní ochrannou cyklistickou helmu, cyklistické brýle, cyklistické rukavice a pevnou obuv.

6. Pro osoby mladší 18-ti let je cyklistická helma povinná. Cyklistickou helmu je možno zapůjčit ve výdejním místě pronajímatele. Dále je doporučeno mít s sebou batůžek, kam si můžete uschovat osobní věci nebo např. malé občerstvení na cestu.

7. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu pouze k účelu, ke kterému je určen, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo odcizení.

8. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu jakékoliv změny či úpravy bez předchozího souhlasu pronajímatele.

9. Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu je určen především pro jízdu po asfaltových komunikacích a vyznačených cyklostezkách. Předmět nájmu není určen pro jízdu ve volném a náročném terénu, ani pro jízdu v mrazu nebo za jinak nepříznivých klimatických podmínek (možnost poškození či zničení napájecích baterií). S elektrokolem je zakázáno skákat, sjíždět kamenitý či jinak nerovný terén a není dovoleno kolo váhově přetěžovat!

10. Nájemce bere na vědomí, že v případě defektu (píchnutí kola), je přísně zakázáno pokračovat v jízdě, neboť hrozí trvalé poškození ráfku kola. V takovém případě je nájemce povinen použít sprej na opravu pneumatik, který je součástí výbavy nebo dotlačit předmět nájmu vlastní silou zpět do výdejního místa. Nájemce má v takovém případě také možnost přivolat pracovníka pronajímatele k opravě defektu či k odvozu předmětu nájmu či osoby nájemce – tyto služby jsou však zpoplatněny a budou nájemci účtovány dle platného ceníku pronajímatele.

11. Nájemce je při jízdě na předmětu nájmu povinen plně respektovat veškerá ustanovení vztahující se k užívání předmětu nájmu v silničním provozu a nese plnou odpovědnost za škody způsobené z důvodu nedodržení příslušných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a za jednání, která budou mít za následek kolizi s ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo poškození či zničení předmětu nájmu v důsledku nárazu do překážky nebo pádu předmětu nájmu.

12. Jakékoli poškození, poruchu či jiný problém týkající se provozuschopnosti předmětu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli při jeho vrácení, případně tuto skutečnost telefonicky nahlásit pronajímateli na jeho tel. číslo uvedené ve smlouvě a dohodnout s ním další postup.

13. Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu proti krádeži a za všech okolností si počínat tak, aby nemohlo dojít k jeho odcizení. Při opuštění předmětu nájmu je nájemce povinen vždy použít zámek. Přesto je nájemce povinnen mít předmět nájmu neustále pod kontrolou a v rámci možností tak zabránit jeho odcizení nebo zničení. V případě odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli, kontaktovat Policii ČR a poskytnout plnou součinnost při provádění příslušných šetření.

14. Nájemce bere na vědomí, že předměty nájmu nejsou kryty havarijním pojištěním, povinným ručením ani pojištěním proti poškození a krádeži. Veškeré případné škody na majetku či zdraví jdou tak k tíži nájemce. S ohledem na to pronajímatel doporučuje, aby si nájemce předem sjednal individuální pojištění odpovědnosti.

F. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Nájemce uděluje podpisem smlouvy pronajímateli svůj souhlas se zpracováním svých osobních údaju v rozsahu, v jakém mu je poskytne ve smlouvě, a to všemi způsoby a za účelem plnění práv a povinností pronajímatele ze smlouvy a za účelem nabízení obchodu a služeb nájemci. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a nájemce jej uděluje dobrovolně, proto má právo jej kdykoli odvolat, a to písemně na adrese pronajímatele. Nájemce má v souladu s ust. § 12 zákona č. 101/2000 Sb. právo na přístup ke svým osobním údajům a další práva uvedená v ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb

G. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2 .2021.

Ve Veselí nad Lužnicí 1.2.2021